ปรัชญาของบริษัท

          เชียงล้ง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ และรักษาระดับมาตราฐานของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ สู่มือผู้บริโภคมีคุณภาพที่ดี สะอาด ถูกหลักอนามัย และถูกต้องตามหลักโภชนาการ

         ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางขั้นตอนกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างมีระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ดีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน นำมาผลิตและบรรจุด้วยกรรมวิธีทางเทคโนโลยีต่างๆ อย่างสะอาดและถูกหลักอนามัย 

warehouse1

         มีขั้นตอนการเก็บรักษาคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้คงความสดใหม่ ก่อนถึงมือผู้บริโภค มีการบริการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว และดูแลเอาใจใส่ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะทางการขนส่ง อีกทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนา และบริหารการตลาด รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

logistic

เป้าหมายสูงสุดของเรา

ผู้นำด้านการค้าพืชผลทางการเกษตร

ในการเป็นผู้นำด้านการค้าผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชผลทางการเกษตร โดยมีพันธสัญญาที่ชัดเจนในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี  และยั่งยืนกับผู้ผลิตสินค้ารายต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย และจากความมุ่งมั่น เพื่อให้มีศักยภาพทางธุรกิจสูงสุด

พัฒนาคุณภาพของบุคลากร

บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถรองรับการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ

” ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และตั้งใจที่จะคงไว้ ซึ่งความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดไป “